Portret-je.nl de mooiste portrettekeningen en leukste karikaturen.
portrettekening van foto
karikaturen
tekening van foto
Al mee dan 20 jaar tevreden klanten!
  foto tekening
tekening foto
tekening van foto
portrettekening 
portret maken
portret maken
portrettekeningen
van foto tekening maken
tekening van foto maken
van foto naar tekening
kinder portretten
tekening laten maken 
portretten in opdracht
portret van foto
van een foto een tekening maken
mooi portret
portret maken van foto
portret maken van een foto
portrettekening laten maken
portrettekening van foto
portret tekenen
getekende portretten
tekening laten maken van foto
portret schilderij
wenskaarten
kleurplaat
karikatuur
karikatuur tekening
karukaturen
Caricatuur
caricaturen
karikatuur tekenaar
caricaturist
karikaturist
karikatuur tekeningen
karikatuur tekening kopen
karikatuur tekening laten maken
Portret-je.nl

portrettekening - tekening van foto - karikatuur - portretschilderij

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Portret-je.nl en op alle
met Portret-je.nl aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze
voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk
schriftelijk door Portret-je.nl is ingestemd.

1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Portret-je.nl in
een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Portret-je.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of
aan te vullen.

1.6 Door het gebruik van de internetsite van Portret-je.nl en/of het plaatsen van een bestelling
aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die
staan vermeld op de internetsite.

1.7 Portret-je.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met
de Koper.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Op verzoek van de potentiële Koper wordt er een persoonlijke offerte opgemaakt voor het
gewenste product en/of dienst. En verzonden naar het door potentiële koper opgegeven (email)
adres.

2.2 Een persoonlijke offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn
in de offerte staat vermeld.

2.3 De aanvaarding van de potentiële Koper geldt en leidt slechts tot een totstandkoming van een
overeenkomst in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde
dienst te willen ontvangen;
- de Koper heeft laten weten akkoord te gaan met een offerte en dit akkoord is door Portret-je.nl
ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van de bestelling, al dan
niet per e-mail, aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. Deze
overeenkomst kan door Portret-je.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden
voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Portret-je.nl de Koper dit binnen tien (10)
dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.5 Koper en Portret-je.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische
communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel
2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de
verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van
Portret-je.nl gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle
aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden
verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Portret-je.nl garandeert echter
niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.7 Portret-je.nl archiveert geen overeenkomsten. Koper dient hiervoor zelf zorg te dragen.
Opdrachten kunnen gegeven worden in de Nederlandse taal.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 De Koper is de prijs verschuldigd die Portret-je.nl in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze
voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals
evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Portret-je.nl
worden gecorrigeerd.

3.3 Bezorgkosten worden bij de bestelling weergegeven en zijn afhankelijk van het formaat en gewicht
van de te bezorgen bestelling. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten
aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de
bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de
overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Portretje.
nl.

4. Betaling
4.1 Portret-je.nl zal tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de betaling, zoals
die in de opdrachtbevestiging is weergegeven. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende
manieren worden betaald: overboeking.

4.2 Portret-je.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere
betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite en/of in de gestuurde
offerte.

4.3 In het geval dat door Portret-je.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel
verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk
worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten
vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van
1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook,
die Portret-je.nl als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen
heeft moeten maken.

5. Levering en leveringstijd
5.1 In beginsel streeft Portret-je.nl ernaar om bestellingen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de
betaling af te leveren.

5.2 Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten
ontleend worden. Portret-je.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite
of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief
karakter.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd of
opgehaald gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en
bij defecten zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen zeven (7) dagen) contact op te nemen met Portretje.
nl. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt een
vervangend product of zijn/haar geld terug, zulks ter keuze van Portret-je.nl en een en ander exclusief
de verzendkosten.

7. 'Niet tevreden, geld terug'-garantie
7.1 De Koper is gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden tot 14 dagen na
ontvangst van een digitale afbeelding van het betreffende eindproduct of uiterlijk binnen 7 dagen na
ontvangst van het eindproduct. De Koper dient Portret-je.nl hiervan per brief of e-mail op de hoogte te
stellen, onder opgave van het bestelnummer.

7.2 Portret-je.nl zal binnen 30 werkdagen na ontvangst van het bericht van ontbinding het
totaalbedrag met mindering van de gemaakte materiaalkosten retourneren. De materiaalkosten die in
mindering worden gebracht zijn nooit meer dan 30% van het door de Koper betaalde totaalbedrag.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over,
nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Portret-je.nl is verschuldigd volledig
heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere
leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Portret-je.nl dat de haar
verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid
en vakmanschap.

9.2 Aangezien de tekeningen of schilderijen van Portret-je.nl allen met de hand vervaardigd worden
garandeert Portret-je.nl niet dat elke tekening of schilderij exact gelijk is aan de foto op de website, de
door de Koper ter beschikking gestelde afbeelding of origineel kunstwerk. Kleuren, ontwerpen en
formaten van geleverde tekening en of schilderij kunnen verschillen vertonen met de op de website
getoonde, door de Koper aangeleverde foto’s en specificaties.

9.3 Portret-je.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of
anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Portret-je.nl kan niet
aansprakelijkheid gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of
omzetderving.

9.4 Indien Portret-je.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die
vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product
of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage
als normaal kan worden beschouwd.

9.6 De Koper is gehouden Portret-je.nl te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de
uitvoering van de overeenkomst tegen Portret-je.nl zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er
zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te
komen.

9.7 Het is mogelijk dat Portret-je.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die
mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Portretje.
nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het
gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Portret-je.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te
komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die
omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen
in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig
moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of
andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen
vergunning.

11. Intellectuele eigendom
11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite
berusten bij Portret-je.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen en
modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare
technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele
eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming Portret-je.nl, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Portret- en auteursrechten
12.1 Voor alle afbeeldingen en foto’s die per post of e-mail opgestuurd worden naar Portret-je.nl om
gereproduceert te worden geldt dat de Koper verantwoordelijk is voor eventuele portret- en
auteursrechten.

12.2 De koper mag de voor hem/haar getekende en of geschilderde werken enkel voor eigen gebruik
(thuis of op kantoor) inzetten. Het is niet geoorloofd om de tekeningen en of schilderijen zonder
schriftelijke toestemming van Portret-je.nl voor commerciële doeleinden te gebruiken.

12.3 Portret-je.nl is ten alle tijden bevoegd om opdrachten voor het natekenen en of naschilderen van
foto’s of afbeeldingen te weigeren.

13. Persoonsgegevens
13.1 Portret-je.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar
privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 De rechter in de vestigingsplaats van Portret-je.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die
verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Portret-je.nl of overeenkomsten die met
haar gesloten zijn kennis te nemen.

15. Voorwaarden cadeaubon en kortingsbon
15.1 Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn geldig op de gehele voorraad van Portret-je.nl en de
aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn niet in
samenhang met andere acties te gebruiken.

15.2 Indien de waarde van een gekozen schilderij hoger ligt dan de waarde van de cadeaubon of
kortingsbon dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. De gehele waarde van de cadeaubon of
kortingsbon dient in één bestelling gebruikt te worden, een eventueel resterend bedrag geeft geen
recht op restitutie. De cadeaubon of kortingsbon is niet tegen contant geld inwisselbaar, ook niet na
een beroep op de in artikel 7 genoemde garantie. De cadeaubon of kortingsbon kan niet als een
eventuele aanbetaling worden gebruikt.

15.3 De cadeaubon of kortingsbon heeft een geldigheid van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is
vermeld op de cadeaubon.

15.4 Aanpassen van waarde, afgifte datum, en/of volgnummer maakt de cadeaubon of kortingsbon
ongeldig.

15.5 Portret-je.nl kan Koper tot twee weken na aflevering van de bestelling verzoeken de originele
cadeaubon of kortingsbon aan Portret-je.nl toe te doen komen.

 

Laatste aanpassing 1 januari 2017

U kunt de hierboven benoemde voorwaarden hier downloaden of afdrukken : Algemene voorwaarden

 

portrettekening bestellen karikatuur bestellen andere bestelling

Portret-je.nl de online winkel waar u een mooie tekening kunt laten maken van uw foto
  foto tekening
tekening foto
tekening van foto
portrettekening 
portret maken
portret maken
portrettekeningen
van foto tekening maken
tekening van foto maken
van foto naar tekening
kinder portretten
tekening laten maken 
portretten in opdracht
portret van foto
van een foto een tekening maken
mooi portret
portret maken van foto
portret maken van een foto
portrettekening laten maken
portrettekening van foto
portret tekenen
getekende portretten
tekening laten maken van foto
portret schilderij
wenskaarten
kleurplaat
karikatuur
karikatuur tekening
karukaturen
Caricatuur
caricaturen
karikatuur tekenaar
caricaturist
karikaturist
karikatuur tekeningen
karikatuur tekening kopen
karikatuur tekening laten maken
Portret-je.nl

Algemene voorwaarden | Veiligheid en privacy | Klantenservice | Klachten | Disclaimer

© 2018 Portret-je.nl | KvK 10036260 | All rights reserved